ARCHIV

2016
 
2015

S účinností od 2015-06-24 byl zvolen výbor ZO VOS 1431 ve složení:

bulletRNDr. Milan Alberti, CSc., učo 720
bulletMgr. Daniel Franta, Ph.D., učo 2000
bulletdoc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc., učo 1319 (předseda)
bulletMilena Lázenská, učo 2214

Zápis o průběhu a výsledku volby výboru ZO VOS 1431

bulletČMKOS svolává 16. září do Prahy velký manifestační mítink odborů pod heslem „Konec levné práce v ČR“.
bullet2015-05-29 Proběhlo ústní jednání KOR se zaměstnavatelem k ujednání Kolektivní smlouvy MU čl. 9 odst. 5 (návrh zápisu předložen 2015-06-23).
bullet2015-03-17 Předložil zaměstnavatel KOR k projednání
návrh pravidel pro přiznávání výkonnostního příplatku a odměn.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 2. dubna 2015).

VOLBY výboru a kontroloní komise ZO VOS 1431:Výbor vyhlásil volby výboru ZO a KK s tímto harmonogramem:

  1. 5. až 14. června navrhování kandidátů do výboru a KK;

  2. 15. června výbor zveřejní kandidáty;

  3. 22. až 24. června proběhnou volby VZO a KK formou e-hlasování v IS MU.

 Výbor ustanovil volební komisi ve složení:

bullet   prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.                (jiriprihoda@seznam.cz)
bullet  Zdenka Michaličková                               (zdenkami@volny.cz)

 Prosíme členky a členy ZO, aby na uvedené e-adresy členů volební komise zaslali návrhy kandidátů.

Vaše stanoviska ke shora uvedeným bodům můžete adresovat na odbory@sci.muni.cz.

15. června:

na kandidáty členství ve výboru ZO VOS 1431 byli navrženi a s kandidaturou souhlasí:

bulletRNDr. Milan Alberti, CSc., učo 720
bulletMgr. Daniel Franta, Ph.D., učo 2000
bulletdoc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc., učo 1319
bulletMilena Lázenská, učo 2214
bullet2015-04-09 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2015.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 14. dubna 12:00).

2014

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
k uzavření kolektivní smlouvy na roky 2015-2016

(nejnovější nahoře)

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanoví v § 25 odst. 3:
"Zaměstnanec má právo předkládat smluvním stranám kolektivní smlouvy podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání."
Svoje podněty a vyjádření může každý zaměstnanec postoupit
KOR MU nebo základní odborové organizaci působící na jejich pracovišti.
 
bullet

2014-12-22 Kolektivní smlouva MU na roky 2015 a 2016 byla po schválení KOR MU podepsána rektorem; je účinná od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016

bullet

2014-12-23 Zveřejněn zápis z ústního jednání KOR MU se zaměstnavatelem dne 2014-12-15.

bullet

2014-12-15 Na ústním jednání KOR MU se zaměstnavatelem došlo ke shodě názorů stran na dosud problematické části návrhu kolektivní smlouvy. KOR postoupila finální návrh znění Kolektivní smlouvy na roky 2015-16 odborovým organizacím na MU k projednání a případnému schválení.

bullet

2014-12-10 Po souhlasu obou stran zveřejněn zápis z ústního jednání mezi zástupci MU a zástupci KOR konaného dne 27. listiopadu 2014

bullet

2014-11-27 Proběhlo ústní jednání KOR MU se zaměstnavatelem, na němž bylo mj. hodnoceno plnění Kolektivní smlouvy MU na roky 2013-14.

bullet

2014-11-24 VZO přijal usnesení k přepracované verzi návrhu KS MU ze dne 2014-11-10

bullet

2014-11-13 po souhlasu obou stran zveřejněn zápis z ústního jednání mezi zástupci MU a zástupci KOR konaného dne 30. října 2014

bullet

2014-11-10 předložil zaměstnavatel upravený návrh kolektivní smlouvy pro rok 2015 a 2016

bullet

2014-10-30 Zástupci MU a KOR se dohodli, že zahájili kolektivní vyjednávání, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy na roky 2015 a 2016 s tím, že za výchozí návrh bude pokládán návrh zaslaný 2014-10-03 jako předběžný pracovní materiál, k němuž KOR  zaslala zaměstnavateli dílčí písemné stanovisko. (zápis z jednání zveřejněn 2014-11-13)

bullet

2014-10-24 VZO VOS projednal dílčí návrhy ZO pro ústní jednání se zástupci zaměstnavatele dne 2014-10-30.

bullet

2014-10-16 Na základě usnesení KOR MU ze dne 2014-10-06  VZO VOS Přírodovědecké fakulty projednal předběžný pracovní návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2015 zaslaný KOR MU dne 2014-10-03.

 
Jednání o návrhu dohody podle § 39 odst. 4 zákoníku práce pro PřF MU
bullet2014-04-29 výbor sjednal za odborovou organizaci
Dohodu podle § 39 odst. 4 zákoníku práce pro PřF MU účinnou od 1. května 2014.
bullet2014-04-22 předložil zaměstnavatel upravený návrh dohody ve dvou variantách
(varianta 1; varianta 2).
bullet2014-04-07 Stanovisko výboru odborové organizace k návrhu znění dohody dle ZP § 39 odst. 4 ve verzi upravené zaměstnavatelem ze dne 2014-03-25.
bullet2014-03-25 předložil zaměstnavatel nový návrh dohody podle zákoníku práce § 39 odst. 4.
bullet2014-01-27 ZO VOS reagovala na návrh zaměstnavatele předložením vlastního návrhu dohody  podle zákoníku práce § 39 odst. 4 (východiska k návrhu dohody).
bullet2014-01-13 předložil zaměstnavatel návrh dohody podle zákoníku práce § 39 odst. 4 platný pro PřF MU.

 K návrhům se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím ZO .

bullet2014-04-04 VZO návrh rozvrhu čerpání dovolené schválil v předloženém znění
(schválení doplnil opakovaným návrhrm, aby k žádostem o čerpání dovolené mohli zaměstnanci využívat fungující, a v jiných součástech MU používanou, e-agendu v INET (namísto listinné formy).
bullet2014-04-02 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2014.

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 4. dubna 12:00).
 
2013

Jednání o návrhu dohody podle § 39 odst. 4 zákoníku práce

bullet2013-11-20 Zaměstnavatel návrh KO z usnesení z 2013-11-18 nepřijal.
bullet2013-11-18 se KOR MU usnesla takto:
KOR souhlasí s uzavřením dohody formou dodatku ke kolektivní smlouvě po provedení následujících úpravy čl. II odst. 1:
a) „Zaměstnanci, jejichž pracovní náplní je v celé nebo převážné části pracovní doby realizace projektových závazků zaměstnavatele.“
b) Vypustit slovo „zejména“.
bullet2013-10-15 Stanovisko Legislativní rady ČMKOS k podmínkám uzavírání a prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.
bullet2013-10-24 Zaměstnavatel sdělil KOR MU, že dohoda ve znění předloženém KOR 2013-10-11 je pro něj neakceptovatelná a předložil upravený návrh dohody (podstatná změna: dříve navrhované minimální trvání pracovní smlouvy na dobu určitou v délce 1 roku bylo z návrhu vypuštěno; zaměstnavatel navrhuje pracovní smlouvy pro zaměstnance realizují projektové závazky libovolně krátké, bez omezení počtu opakování).
bullet2013-10-11 V reakci na návrh zaměstnavatele z 2013-09-06 předložila KOR MU návrh dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě MU jako možnou úpravu dohody podle § 39 odst. 4 zákoníku práce.
bullet2013-09-06 Zaměstnavatel předložil KOR návrh Dohody o použití ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce.
 K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím KOR MU nebo ZO do 23. září 2013 12:00.
bulletS účinností od 1. srpna 2013 byl novelizován zákoník práce
(§ 39 - pracovní poměr na dobu určitou)
bulletUžitečné informace o změnách, které přináší nový občanský zákoník
bullet2013-11-18 KOR MU bez připomínek projednala návrh zaměstnavatele na termíny výplat mzdy za rok 2014.
bullet2013-10-29 zaměstnavatel předložil odborovým organizacím k projednání návrh směrnice rektora "Organizace pracovní doby na Masarykově univerzitě" doprovázený návrhem úpravy "Dohody o výkonu práce z domova"
 K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím KOR MU nebo ZO do 2013-11-06
bullet Kolektivní vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy na 2013-14
bullet2013-04-23 Novela zákona - informace z MŠMT
bullet předkládací zpráva k návrhu novely zákona o VŠ
bullet návrh změn zákona o VŠ
bullet úplný text zákona o VŠ s vyznačením navrhovaných změn
bullet rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy
bullet komentář k rámcové smlouvě o státním financování vysoké školy
bulletVOS poskytne svým členům postiženým povodněmi finanční pomoc
(postižení je třeba ohlásit výboru ZO)
bullet2013-04-30 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2013.

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 7. května).
bullet2013-04-23 Novela zákona - informace z MŠMT
bullet předkládací zpráva k návrhu novely zákona o VŠ
bullet návrh změn zákona o VŠ
bullet úplný text zákona o VŠ s vyznačením navrhovaných změn
bullet rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy
bullet komentář k rámcové smlouvě o státním financování vysoké školy
bulletNovela zákona o vysokých školách, katalog a návrh paragrafovaného znění. Svoje podněty může každý zaměstnanec postoupit výboru VOS prostřednictvím výboru ZO do 2013-03-13.
2012
bullet 2012-10-10 předložil zaměstnavatel Koordinační odborové radě MU
k projednání návrh na změnu vnitřního mzdového předpisu MU.
Návrh zvýšení se týká všech mzdových tarifů; rozmezí 8,04 až 8,60 %;
původní návrh zaměstnavatele z 2012-06-29: nárůst o 5 % k 2012-11-30;
původní návrh KOR MU: zvýšení tarifů o 7 až 10 %;
průměrná mzda na MU vzrostla v r. 2011 o 4,21 % oproti r. 2010;
poměr průměru tarifu (včetně smluv. mezd) k průměru mzdy byl v r. 2011 na MU 0,42
(v rozmezí 0,37 až 0,63 v hospodářských střediscích MU);
míra inflace od poslední úpravy tarifů (2009): 8,1 %
odhad míry inflace za posledních 10 let: 29,2 %);
bullet čerpání sociálního fondu MU v r. 2011
bulletvývoj mezd a složek mzdy na MU do r. 2011 (graf, tabulka)
bullet Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách (materiál pro 7. zasedání P RVŠ 2012-10-25)
bullet2012-11-17 se v Praze bude konat
společná demonstrace
STOP VLÁDĚ z iniciativy,
k níž se připojil i VOS (plakát).
bulletVýbor VOS pořádá Aktiv předsedů 8. listopadu 2012, 10:00
v Praze na téma Reforma vysokého školství a s ní související připravované zákony, za účasti: Petra Fialy, Anny Putnová a Tomáše Hrudy; aktivu se mohou účastnit členové ZO, kteří se VZO přihlásí do 2012-10-25
bullet2012-09-04 Zpráva o jednání předsedy VOS s ministrem
bullet2012-08-17 Prohlášení VOS (podpora petice ČMOS)
bullet O co usilují odbory a co navrhuje ČMKOS. (stručně)
bullet

22. června 2012 startuje nový benefitní portál Odbory Plus (výhodnější cestování vlakem, komplexní služby v oblasti osobních financí, akční slevy; registrací je nutno získat kartu, s bonusem Kč 500) pro členy odborových organizací VOS (ČMKOS)

            

bullet2012-05-07 děkan předložil ZO k projednání
návrh novely Provozního řádu fakulty
(opatření děkana podléhající schválení senátem fakulty).
Aktuální Provozní řád fakulty.
Předešlý návrh novely (s dokumenty k projednání).

Senát fakulty bude o návrhu jednat  2012-05-14.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 14. května 10 h).
bullet2012-04-20 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2012.

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 25. dubna 20 h).
2011
bulletZaměstnavatel předložil dne 19. prosince 2011 k projednání
návrh termínů výplat mzdy za rok 2012
(dle ZP §141 odst. 3).
K návrhu je možné sdělit připomínky výboru ZO do 30. prosince 2011.
bulletPředsedou KOR MU na funkční období začínající 1. září 2011 byl zvolen RNDr. Luboš Bauer, CSc.
bullet 2011-03-17 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2011.

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 24. března 20 h).
bulletMŠMT předložilo
Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách
bullet Rozbor
Ekonomická situace ČR (Martin Fassmann, ekonom, ČMKOS)
bullet 2011-01-26 informace o vývoji mezd, průměrných mzdách a jejích jednotlivých složkách včetně členění podle jednotlivých profesních skupin na MU v r. 2010
bullet2011-01-13 Zaměstnavatel předložil k projednání (dle ZP § 287 odst. 2 písm. g) návrh vnitřní normy MU „Zjišťování průměrného výdělku a určování pravděpodobného výdělku pro pracovněprávní účely“, která má nahradit pokyn kvestora č. 8/2009. K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím základní odborové organizace do 21. ledna 2011.
Stanovisko KOR MU k projednání shora uvedené normy je v usnesení KOR MU ze dne 21. ledna 2011
2011-03-29 zaměstnavatel  na stanovisko KOR MU reagoval
bulletZákladní organizace VOS oznamuje záměr prodeje a vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem ÚPLNÝ TEXT
2010
bullet2010-12-27 předložil zaměstnavatel podle Části dvanácté zákoníku práce k informování a projednání:
bullet

Návrh změny výše příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců MU s odůvodněním: V souvislosti s novelou zákona o dani z příjmu č. 586/1992 účinnou ke dni 1. 1. 2011 došlo v rámci vládních úsporných opatření ke snížení daňově uznatelné výše přídělu do sociálního fondu vysokých škol ze 2 % na 1 %. V důsledku teto legislativní změny dochází ke změně "Plánu penzijního připojištění zaměstnanců MU na rok 2011" spočívající ve sníženi procentní výše příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištěni počítané z měsíční vyplacené mzdy ze 2 % na 1 %. Tato změna je v souladu s ustanovením článku 2 odst. 3 b) směrnice rektora č. 4/2006 "Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců MU". Zaměstnavatel současně navrhuje úpravu čl. 3 odst. 2 c) výše uvedené směrnice, a to v tom smyslu, že vypočtená výše příspěvku již nebude limitována minimální částkou (dosud 100 Kč). Vzhledem k současné situaci ve financování vysokých škol nemá zaměstnavatel k dispozici jiný zdroj financování tohoto zaměstnaneckého benefitu, který by neměl daňové dopady.
2011-01-31 zaměstnavatel (bez projednání s odborovými organizacemi) vydal Směrnici MU č. 2/2011 Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům MU, kterou ruší směrnici rektora č. 4/2006 a současně vydal Plán penzijního připojištění zaměstnanců MU na rok 2011; ke stanovisku odborových organizací se nevyjádřil, avšak nadále nemezuje příspěvek, bude přispívat do všech penzijních fondů. Zaměstnavatel také dodatečně vydal Plány penzijního připojištění zaměstnanců MU na rok 2009 a na rok 2010.

bullet

Návrh směrnice rektora č. 1/2011 "Pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2011" (ve znění účinném od 2011-01-01); zaměstnavatel normu 2011-01-24 se zpětnou účinností vydal, aniž se vyjádřil  ke stanovisku odborových organizací;

bullet

Návrh směrnice rektora "Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2011" (ve znění účinném od 2011-01-01); k 2011-02-02 zatím nevydána;
K návrhům se může každý zaměstnanec MU vyjádřit prostřednictvím KOR MU nebo základní odborové organizace působící na jeho pracovišti do 10. ledna 2011.
 
Stanovisko KOR MU k projednání shora uvedených norem je v usnesení KOR MU ze dne 3. ledna 2011

PROVOZNÍ ŘÁD

bullet 2010-06-18: vyjádření poskytnuté tajemnicí fakulty k usnesení výboru ze dne 2010-06-16 a upravený návrh Provozního řádu
bullet Připomínky výboru odborové organizace z 2010-06-16 k upravenému návrhu z 2. června 2010 (usnesení).
bullet Návrh Provozního řádu upravený zaměstnavatelem z 2010-06-02
Návrh mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit
výboru ZO do 2010-06-10. Lze očekávat, že senát fakulty bude o návrhu jednat na začátku a.r. 2010/11
bullet Připomínky výboru odborové organizace z 2010-05-26 v rámci projednání.
bullet Návrh opatření děkana: Provozní řád ze dne 2010-05-13
bullet Termíny výplat mzdy za rok 2011
bulletJednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR ke státnímu rozpočtu na rok 2011, též kapitola 333 – MŠMT;
zápis ze 6. schůze VVVKMT 24. a 25. listopadu 2010;
zpráva o schůzi VVVKMT podaná členem Výboru VOS
bullet

Obecné stanovisko k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění
(2010-11-05 Oddělení makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS)

bullet

KE STÁVCE XII/8:
Výzva stávkujících
vládě, poslancům a senátorům PČR
Brno, Rooseveltova – Před Janáčkovým divadlem, 1XII/8 12:05,
zúčastní se František Dobšík, předseda ČMOS školství
Dopis představitelů odborových svazů
Účastníci Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vydali Prohlášení ke stávce 8. prosince 2010

bullet Termíny výplat mzdy za rok 2011
bulletPetice OS KOVO s průvodním dopisem (2010-10-19)
bullet Informace o vývoji mezd, průměrných mzdách a jejích jednotlivých složkách včetně členění podle jednotlivých profesních skupin na MU v 1. pololetí 2010 (2010-07-23)

PROJEDNÁNÍ STÍŽNOSTI NA MZDOVOU DISKRIMINACI:

bullet Odpověď z 26. května 2010 na dopis děkana ze dne 17. května 2010.
bullet Děkan fakulty reagoval 17. května 2010 na žádost odborové organizace z 15. března 2010 (analýza příčin relativně nízkých průměrných mezd na PřF).
bullet15. března 2010 požádal výbor ZO VOS o projednání stížnosti nového děkana fakulty (stížnost, navzdory snaze ZO a přání rektora, na fakultě projednána nebyla a podle názoru zaměstnanců i odborové organizace nedošlo k žádnému řešení ani nápravě ve věci, která je předmětem stížnosti).
bullet4. ledna 2010 obdržela ZO odpověď rektora ze dne 11. prosince 2009 na urgenci (ze dne 10. listopadu 2009) projednání stížnosti zaměstnanců ze dne 17. dubna 2008.
bulletText stížnosti a dřívější vyjádření k ní najdete zde.
bullet Informace o zajištění závodní preventivní péče na MU (2010-07-14)
bulletČMKOS vydal kritické stanovisko
k Nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2010,
týkající se zákona o důchodovém pojištění.
bulletZaměstnavatel předložil k projednání návrh
Opatření rektora č. 1/2010 Mimořádné použití sociálního fondu

(pokud nedojde k novelizaci zákona o DPH, bude MU v roce 2010 mimořádně
hradit daňový rozdíl mezi obvyklou a stanovenou cenou oběda zaměstnance v menze
ze zůstatku sociálního fondu MU; u stravenek od 1. ledna 2010 nedošlo k žádné změně).

Návrh mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit
výboru ZO nebo KOR MU.
bullet5. února 2010 obdržela KOR MU informaci o průměrných mzdách,
a jejích jednotlivých složkách včetně členění
podle jednotlivých profesních skupin na MU
(nikoliv však v součástech MU).
[dílčí informace ze 4. ledna 2010]
bulletOtevřený dopis funkcionářům Poslanecké sněmovny PČR, politických stran a tisku ve věci možné diskriminace učitelů vysokých škol
zaslaly odborové organizace VOS (včetně organizace na PřF MU) 19. října 2009

3. března 2009 schválila Sněmovan PČR návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje...
Tento zákon novelizuje i zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Novela končí diskriminaci akademických pracovníků
možností neomezeného řetězení pracovních smluv na dobu určitou.
ČKR se k tomuto návrhu usnesla 20. února 2009 takto: "zásadně ... odmítáme pozměňovací návrh ..., který chce upravit pracovněprávní vztahy akademických pracovníků"
Senát PČR se zákonem nezabýval (rozhodnutí z 27. března 2009).
Prezident zákon podepsal 10. dubna 2009.
Zákon byl vydán pod č. 110/2009 Sb. (částka 33, rozeslána 27. dubna 2009)
Účinnost novelizace úpravy pracovních smluv: od 1. ledna 2010.
Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka
sjednaného před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
8. října 2009 schválil Senát PČR senátní návrh zákona (navrhla skupina senátorů J. Hálek, R. Svoboda, S. Paukrtová, Z. Janalík a M. Bureš), který má s účinností od 1. ledna 2010 vrátit zákonnou úpravu pracovních smluv akademických pracovníků do současného stavu, tedy zajistit, aby schválená novela zákona o VŠ vůbec nevstoupila do účinnosti.
 Sněmovna zařadila a vzápětí vyřadila (XII/2; 88 ze 144 hlasů pro vyřazení z programu) projednání senátního návrhu zákona na 66. schůzi (od XII/1). Novela zákona o VŠ (110/2009 Sb.) tedy s jistotou nabude účinnosti 1. ledna 2010.
AKTUALIZOVÁNO 2010-01-27: Do programu 67. schůze Sněmovny (od 26.1.2010) nebylo projednání senátního návrhu zařazeno.
2009
bullet12. listopadu 2009 předložil děkan odborové organizaci návrh na rozšíření Dohody o použití ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce (stanovisko z roku 2007) i na akademické pracovníky od 1. ledna 2010. Pokud by se odborová organizace na navrhovaném rozšíření dohodla, paralyzovalo by to do značné míry platnou novelu zákona o VŠ, účinnou od 1. ledna 2010, a řetězení limitovaných pracovních smluv učitelů by pravděpodobně pokračovalo v nezměněné míře.
Výbor odborové organizace na PřF nesouhlasil dne 4. prosince 2009 s rozšířením dohody dle ZP § 39 odst. 4 na akademické pracovníky s odůvodněním.
bulletInformace o výsledku šetření Oblastního inspektorátu práce z 2009-10-09
na základě tří podnětů, které podal výbor ZO VOS na základě toho, že zaměstnavatel neprojednal stížnost 137 zaměstnanců fakulty z dubna 2008. Šlo o následující podněty:
podnět č. 1: Zaměstnavatel neprojednal stížnost.
podnět č. 2: Zaměstnavatel nezajistil rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich odměňování za práci.
podnět č. 3: Zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům za stejnou práci a za práci stejné hodnoty stejnou mzdu.
S ohledem na věcný obsah Informace o výsledku šetření OIP z 2009-10-09 se odborová organizace obrátila na OIP s žádostí o nové posouzení dřívějších podnětů a s žádostí o poskytnutí informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek relevantních podnětům. Tato žádost byla inspektorátem práce posouzena jako stížnost a vyřízena jako neodůvodněná.
bulletSkupina vyučujících z Univerzity Karlovy založila iniciativu
UŽ SE NA TO NEMOHU DÍVAT
bullet30. září 2009
Děkan fakulty předložil senátu a odborové organizaci návrh pracovního řádu (PDF, RTF).

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace.
bulletZákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) č. 198/2009 Sb.
(částka 58 z 29. června 2009); účinnost od 1. září 2009
bulletZaměstnavatel předložil 22. dubna 2009 k projednání návrh směrnice rektora "Kariérní řád Masarykovy univerzity" ve znění projednaném kolegiem rektora dne 21. dubna 2009, včetně předkládací zprávy a výňatku z vnitřního mzdového předpisu.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (termín je v jednání).

Stanovisko KOR MU k projednání návrhu ze dne 2009-05-05.
Vypořádání připomínek zaměstnavatelem ze dne 2009-05-25

Směrnice rektora č. 7/2009
byla vyhlášena 2009-05-26 s účinností od 2009-06-01.
bulletZaměstnavatel předložil k projednání návrh směrnice rektora
"Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě"

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace do 12. května 2009.

Stanovisko KOR MU k projednání návrhu ze dne 2009-05-15
Směrnice rektora č. 8/2009
byla vyhlášena 2009-05-27 s účinností od 2009-06-01

(na připomínky KOR MU zaměstnavatel nereagoval)
bullet Zaměstnavatel předložil k projednání návrh novely směrnice rektora
č. 6/2006  „Stanovení organizace zabezpečení BOZP při práci na MU“
včetně příloh.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace do 4. května 2009.

Stanovisko KOR MU k projednání návrhu ze dne 2009-05-05
Směrnice rektora č. 10/2009 byla vyhlášena 2009-11-02 s účinností od 2009-11-02

 (na připomínky KOR MU zaměstnavatel nereagoval)
bullet Návrh Kolektivní smlouvy MU na rok 2009 a 2010
schválený usnesením KOR MU z 2009-01-26
a předložený zaměstnavateli 2009-01-29.
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanoví v § 25 odst. 3:
"Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání."
Návrh mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit
výboru ZO VOS nebo KOR MU
bulletZaměstnavatel předložil k projednání návrh směrnice rektora
"Poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti".
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 6. 4. 2009 16 h; v případě potřeby požádá KOR zaměstnavatele o prodloužení lhůty projednání).
KOR MU vyjádřila svoje připomínky a návrhy v usnesení ze dne 8. dubna 2009.
bulletDěkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit rozvrh čerpání dovolené v r. 2009.

K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 2. dubna 20 h).
bulletRektor předložil k projednání návrh svého opatření č. 2/2009,
kterým hodlá s účinností od 1. května 2009 zvýšit podíl i příspěvek zaměstnavatele k ceně jednoho jídla z 30 Kč na 38 Kč.
K návrhu se může každý zaměstnanec MU vyjádřit prostřednictvím
KOR MU nebo základní odborové organizace působící na jeho pracovišti
(do 23. března 14 h).
bullet 2. února 2009 proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU.
bulletProhlášení z usnesení sjezdu VOS ze dne 3. února 2009:
Strategický dokument, který si klade za cíl reformovat terciární sektor vzdělávání nelze formulovat bez aktivní spoluúčasti akademické veřejnosti. Bílá kniha terciárního vzdělávání, kterou vláda schválila 26.1.2009, obsahuje vedle nesporně potřebných a prospěšných návrhů i takové, které nelze považovat za domyšlené a které, zejména v oblasti řízení akademických institucí, odrážejí úzké technokraticko-ekonomické myšlení tvůrců textu. VOS proto nemůže Bílou knihu bez výhrad považovat za dobrý základ pro vznik budoucího zákona a bude všemi prostředky usilovat o to, aby příprava nového zákona byla procesem otevřeným akademickému prostředí a sociálním partnerům. Jsme přesvědčeni, že kvalitní zákon nemůže vzniknout ve spěchu, pod tlakem politické objednávky.
bulletMŠMT zveřejnilo finální verzi Bílé knihy (na webu MŠMT)
s předkládací zprávou (na webu MŠMT) projednanou vládou 2009-01-26.
Výbor VOS bude formulovat stanovisko k novému zákonu o vysokých školách,
případně usnesení sjezdu VOS (2009-02-03). Pokud zaměstnanec MU vyjádří k tomuto tématu názor prostřednictvím výboru ZO VOS nebo KOR MU bude postoupen výboru VOS.
bulletVývoj průměrné mzdy na MU v roce 2008 celkem (ve formátu PDF, ve formátu Excel);
informaci poskytl zaměstnavatel 2009-01-22
Průměrné mzdy v součástech MU v roce 2008 (ve formátu PDF, ve formátu Excel);
informaci poskytl zaměstnavatel 2009-02-25
bullet20. ledna 2009 předložil rektor k projednání návrh svého opatření
č. 1/2009 "Organizace pracovní doby na Masarykově univerzitě"
.
Směrnice byla bez projednání vydána 2009-01-23 a upravena 2009-01-26.
Stanovisko KOR MU je uvedeno v usnesení KOR MU z 2009-01-26
2008
bullet vyjádření KOR MU ze dne 2008-12-23 k návrhu znění kolektivní smlouvy na dobu neurčitou, který zaměstnavatel předložil dne 19. listopadu 2008 a
odpověď rektora ze dne 2009-01-06
[poznámka KOR: v této odpovědi rektor uvádí, že práva zaměstnanců
v pracovním poměru se řídí opatřením rektora č. 1/2007;
správně má být uvedeno opatřením rektora č. 1/2008]
bulletDne 19. listopadu 2008 předložil zaměstnavatel upravený návrh Kolektivní smlouvy MU (návrh účinnosti na dobu neurčitou s počátkem od 1. ledna 2009).
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace.

Každý zaměstnanec na Přírodovědecké fakultě MU,
akademický i tzv. "neakademický" pracovník,
se mohl v době od 7. do 17 dubna v IS MU na adrese 

 https://is.muni.cz/auth/volby/
připojit ke stížnosti na mzdovou diskriminaci
(připojilo se 137 zaměstnanců).

5. května 2008 projednal stížnost Akademický senát MU a vzal ji na vědomí (podrobněji v zápisu z jednání AS)

odpověď rektora ze dne 20. května 2008 na stížnost ze dne 18. dubna 2008
zaslaná děkanovi s žádostí o předání zaměstnancům

bullet 29. května 2008 zaslal zaměstnavatel kopii odpovědi zaměstnancům ze dne 20. května 2008 odborové organizaci, čímž vstoupil do projednání stížnosti
bullet 5. června 2008 odpověděla odborová organizace rektorovi a podrobněji doložila předmět stížnosti
bullet 16. června 2008 (doručeno 23. června 2008) odpověděl rektor ZO VOS (postoupení stížnosti děkanovi)
bullet Výbor ZO požádal dne 30. října 2008 děkana, aby v souladu s pokynem rektora ze dne 16. června 2008 stížnost projednal bez dalšího odkladu
Děkan na žádost dosud nereagoval.

Poznámky:

  1. údaje o mzdách na MU v roce 2007 (obdržela KOR z RMU 20. února 2008)

  2. údaje o mzdách na MU v roce 2007 a I.Q. roku 2008
    (zveřejnila MU dne 15. května 2008)

  3. S účinností od 14. dubna 2008 byl zrušen nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. § 321 odst. 2 zákoníku práce.

 

bullet

24. listopadu proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU.
Z jednání vyplynulo, že zaměstnavatel nebude v roce 2009 valorizovat mzdové tarify
ani nebude kolektivně vyjednávat o dalších mzdových právech zaměstnanců.

bullet

11. listopadu 2008 předložil zaměstnavatel k projednání návrh směrnice
Zařazování zaměstnanců do mzdových tříd podle Katalogu pracovních funkcí
a návrh Katalogu pracovních funkcí

Směrnice rektora č. 4/2008 byla vyhlášena 2008-12-08 s účinností od 2009-01-01.
Zaměstnavatel poskytl 2008-12-17 Informace k zavedeni Směrnice rektora č. 4/2008
„Zařazování zaměstnanců do mzdových tříd podle Katalogu pracovních funkcí.“

(týká se pouze zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky)
K návrhu se může každý zaměstnanec MU vyjádřit do 23. listopadu 2008
prostřednictvím KOR MU nebo základní odborové organizace působící na jeho pracovišti.

bullet3. listopadu 2008 Akademický senát MU návrh Vnitřního mzdového předpisu MU schválil
zápis z jednání AS MU byl zveřejněn 2009-02-20;
Rektor se dle tohoto zápisu vyjádřil k vypořádání stanovisek, která k němu vznesla odborová organizace takto: "... Jde o nátlak odborů, aby MU přistoupila na návrh kolektivní smlouvy, který předložila KOR. Zkušenosti minulých let ukázaly, že postoje KOR při kolektivním vyjednávání se v konečném důsledku projevily v neprospěch zaměstnanců a ohrožení jejich práv poskytovaných nad rámec ZP musela univerzita paradoxně čelit opatřeními rektora.
"
Stanoviska k odmítnutí všech 16 připomínek KOR MU
 jsou uvedena v dopise kancléře ze dne 4. Listopadu 2008.
bullet 3. listopadu 2008 KOR projednala a schválila dosud shromážděné připomínky k návrhu Vnitřního mzdového předpisu MU ze dne 24. října 2008. Tyto připomínky KOR MU předběžně postoupila rektorovi MU a předsedovi Akademického senátu MU dne 31. října 2008. Připomínky jsou uvedeny v usnesení KOR MU.
bulletRektor předložil zaměstnancům MU prostřednictvím KOR MU k projednání
 upravený návrh Vnitřního mzdového předpisu
;
návrh je nyní upraven i v tom, že obsahuje návrhy stupnic mzdových tarifů;
návrh má být projednáván Akademickým senátem MU 3. listopadu 2008.
K návrhu se může každý zaměstnanec MU vyjádřit prostřednictvím KOR MU
nebo základní odborové organizace působící na jeho pracovišti.
bulletRektor předložil KOR MU k připomínkám
návrh Vnitřního mzdového předpisu
,
který hodlá předložit Akademickému senátu MU
(návrh neobsahuje částky mzdových tarifů příslušejících ve mzdových třídách dle návrhu, které budou předmětem samostatného projednání po vypořádání připomínek ke znění navrhovaného předpisu před jeho předložením Akademickému senátu).
KOR MU postoupila připomínky k návrhu dne 2. června 2008
bullet Reakce rektora ze dne 17. června 2008 na připomínky KOR MU k návrhu mzdového předpisu.
bullet

Předsednictvo Rady vysokých škol se na svém zasedání dne 18. 9. 2008
zabývalo návrhem rozpočtu vysokých škol na rok 2009 a přijalo prohlášení.
VOS se k prohlášení připojil a podporuje ho.

bullet

Zaměstnavatel předložil dne 13. října 2008 k projednání
návrh termínů výplat mzdy za rok 2009
(dle ZP §141 odst. 3).
K návrhu je možné sdělit připomínky výboru ZO do 21. října 2008.

bullet

Volby výboru a kontrolní komise ZO VOS

Ve dnech 8. až 10. července 2008 proběhly volby s účastí 41 členů (43 %).

do výboru ZO byli zvoleni:
RNDr. Milan Alberti, CSc. (učo 720)
Mgr. Daniel Franta, Ph.D. (učo 2000)
Jindřiška Chlebečková (učo 1389)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (učo 1319)
Milena Lázenská (učo 2214)

do kontrolní komise ZO byli zvoleni:
Zdenka Michaličková (učo 204)
RNDr. Ivo Pluháček (učo 333)
doc. RNDr. David Trunec, CSc. (učo 1597)

Volby se řídily Volebním a jednacím řádem orgánů základní organizace VOS
(http://cheminfo.chemi.muni.cz/odbory/predpisy/VJR/VJR_ZO_VOS.htm).
Volba je považována za rozhodnutí členské schůze ve smyslu Stanov VOS.

bullet

Vysokoškolský odborový svaz vyzývá k veřejné diskusi k 1. verzi
BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Příspěvky budou zveřejněny zde a postoupeny výboru VOS.

bullet

4. Sněm ČMKOS dne 20. května 2008
v y h l á s i l

na den 24. června 2008
celokonfederační výstražnou hodinovou stávku
od 13:00 do 14:00
,
která není namířena proti zaměstnavatelům, ale proti způsobu, jakým vládnoucí garnitura prosazuje svoje reformy, které negativně dopadají na každého z nás.
Cíle a důvody ke stávce jsou formulovány ve výzvě ČMKOS
a v informaci pro zaměstnavatele.
Stávky se může zúčastnit každý zaměstnanec.

bulletStudenti lékařských fakult se ve svém prohlášení postavili proti transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti. Občané je mohou podpořit podpisem petice. Obdobné stanovisko zastává ve svém prohlášení Studentská komora Rady vysokých škol.
Souhrn klíčových stanovisek univerzit ve věci přípravy transformace fakultních nemocnic.
Vznik studentské iniciativy k transformaci fakultních nemocnic (Tisková zpráva). Leták.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
argumentuje proti reformám zdravotnictví a důchodů.
Dopisem a letákem vyzývá k protestům.
bullet

Tiskové prohlášení M. Štěcha, předsedy ČMKOS, z 22. května.

bullet

Senát PČR schválil 2. května "antidiskriminační zákon" a stvořil k němu poněkud zábavné usnesení vyzývající vládu, aby další antidiskriminační opatření v Evropě již nepodporovala :-)
16. května se k odpůrcům "antidiskriminačního zákona" připojil prezident a zákon vetoval. Prezidentova kritika zákona je založena na filosofické úvaze o rovnosti, která se tu blíží, a tu zase vzdaluje, orwellovskému pojetí...
Dodejme, že zákoník práce, v platném znění v § 17, na právě vetovaný zákon již odkazuje jako na prostředek ochrany před diskriminací. Inu, jste-li nazí, můžete si obléct císařovy nové šaty. Hans Christian by měl radost, přestože analogie asi není úplná: v pohádce šaty neviděli hloupí a ti, co nestačí na svůj úřad.

bulletdílčí vyjednávání o
VALORIZACI MZDOVÝCH TARIFŮ V ROCE 2008
bullet KOR MU navrhlo neprodlené zahájení vyjednávání ve věci mzdových práv zaměstnanců, zejména stanovení mzdových tarifů a zaručené mzdy pro rok 2008.
bullet Odpověď rektora s datem 18. ledna 2008
bullet Odpověď KOR MU ze dne 28. ledna 2008
bullet Návrh rektora na mzdové tarify od 1.3.2008 s
průvodním dopisem ze dne 5. února 2008
bulletStanovisko KOR MU k návrhu rektora:
usnesení KOR MU ze dne 11. února 2008
bullet zápis z ústního jednání dne 11. února 2008
bullet usnesení KOR MU ze dne 14. února 2008
bullet odpověď rektora na usnesení KOR MU ze 14. února 2008
bullet Zápis z ústního kolektivního vyjednávání dne 18. února 2008
bullet usnesení KOR MU ze dne 22. února 2008
bullet č.j. 2653/2008/RNU/W odpověď rektora na usnesení KOR MU z 22. února 2008
bullet č.j. 2678/2008/RNU/W odpověď rektora na usnesení KOR MU z 22. února 2008
bullet rekapitulace průběhu kolektivního vyjednávání (odpověď KOR MU z 2008-03-03 rektorovi na dopis č.j. 2678/2008/RMU/W ze dne 2008-02-27)
bulletNOVÉ: návrh zápisu z ústního jednání dne 3. března 2008
bullet Stanovisko rektora ze dne 6. března 2008 v návaznosti na jednání 3. března 2008
bulletZávěr jednání o mzdách v roce 2008: Během měsíčního intenzivního vyjednávání dal rektor MU opakovaně a jasně najevo, že na žádný z návrhů, které odbory předložily, v žádném případě nepřistoupí a že k dohodě o valorizaci mzdových tarifů může dojít výhradně tehdy, když KOR MU bude bezpodmínečně souhlasit s jeho nezměněným, počátečním návrhem z 5. února. Za této situace se KOR MU 6. března usnesla na souhlasu s rektorem předloženým zněním návrhu dodatku k dohodě na rok 2008, neboť po odmítnutí návrhu by bylo možné očekávat, že mzdové tarify, které KOR MU pokládá za zaručenou mzdu, setrvají po dobu tří let na stejné úrovni, a to navzdory současnému razantnímu nárůstu inflace.

zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanoví v § 25 odst. 3:
"Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání."
 Obsah zveřejněných dokumentů mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit výbor
u odborové organizace působící na MU nebo KOR MU.

bullet

>>>  PRŮBĚH KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ  <<<
                           do 7. ledna 2008

2007

bullet

KOR MU předložila svůj upravený návrh Kolektivní smlouvy MU na rok 2008  (upraven z návrhu ze dne 23. května 2007 tak, že do něj byly vloženy veškeré návrhy na úpravu práv zaměstnanců, tak jak je zaměstnavatel formuloval v návrhu Kolektivní smlouvy MU ze dne 29. listopadu 2007 a 13. prosince 2007).
Zaměstnavatel se dosud k návrhu nevyjádřil.
Odborové organizace na MU a KOR MU usilují o uzavření komplexní kolektivní smlouvy.

bullet

Zaměstnavatel předložil KOR MU 21. prosince 2007 k projednání a schválení Prozatímní dohodu (účinnost od 1. ledna 2008). KOR MU schválila návrh svým usnesením ze dne 3. ledna 2008 s návrhem úprav (v usnesení a v souboru).
Tuto dohodu mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit výboru odborové organizace působící na MU nebo KOR MU za účelem jejího pozdějšího začlenění do Kolektivní smlouvy MU.

bullet

Návrh dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví nemovitostí v Domašově předložený JmK 2008-01-22.
Členové ZO se mohou k návrhu vyjádřit.

bullet

Zaměstnavatel předložil 18. prosince 2007 k projednání opatření rektora (účinnost od 1. ledna 2008)
"Určení pravidel platných pro některé otázky odměňování zaměstnanců MU"
Tento návrh mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit výboru odborové organizace působící na MU nebo KOR MU.
KOR MU se k opatření vyjádřila 20. prosince 2007
Není možné, aby mzdová práva zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky, byla upravena vnitřním mzdovým předpisem.

bullet

10. prosince proběhlo ústní kolektivní vyjednávání
(zápis z 18. prosince 2007)
Vyjádření KOR MU k tomuto jednání
Odborové organizace na MU a KOR MU nebrání a nebude bránit sjednání jakýchkoliv práv zaměstnanců vyšších nebo výhodnějších než stanoví zákon.

bullet

Zaměstnavatel předložil 29. listopadu 2007 modifikovaný návrh Kolektivní smlouvy MU s průvodním dopisem.
Zde je odpověď KOR MU.
Naprosto stejný návrh předložil zaměstnavatel znovu 13. prosince 2007 s průvodním dopisem.
Odpověď KOR MU ze dne 20. prosince 2007 na dopis ze dne 13. prosince 2007  (s přílohami)
KOR MU zastává názor, že návrh kolektivní smlouvy bez úpravy mzdových práv, nejméně mzdových tarifů, je nepřijatelný.

bullet

NÁVRH NA ŘEŠENÍ KOLEKTIVNÍHO SPORU
předložený MU a KOR dne 28. listopadu 2007  JUDr. Natašou Randlovou, zprostředkovatelkou určenou MPSV ČR
Zprostředkovatelka doporučila, aby se zaměstnavatel konkrétně vyjádřil k návrhu kolektivní smlouvy, který předložila KOR MU

bullet

KOR MU obdržela od zaměstnavatele 12. listopadu 2007 k vyjádření návrhy vnitřních norem Směrnice rektora č. 1/2008 „Vnitřní pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2008“ a „Pravidla rozdělování normativního příspěvku a dotace v roce 2008“. Tyto návrhy mohou zaměstnanci posoudit a svoje případné vyjádření postoupit výboru odborové organizace působící na MU nebo KOR MU.
Vyjádření KOR MU z 23. listopadu 2007.
Vypořádání připomínek KOR MU z 29. listopadu 2007.
Odpověď KOR MU z 19. prosince 2007 na dopis rektora ze dne 29. listopadu 2007 k vypořádání připomínek k rozpočtovým pravidlům.
Opatření rektora č. 1/2007 je neplatnou vnitřní normou.

bullet

10. prosince 2007 schválena
Dohoda o použití ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce
ve znění zveřejněného návrhu, který výbor ZO VOS předložil 2007-11-27  zaměstnancům k informaci a projednání
(návrh dohody podle zákoníku práce § 39 odst. 4,
který předložil děkan fakulty  - Odůvodnění děkana ...  Podrobněji ... )

bullet

KOR MU projednala bez připomínek následující návrh zaměstnavatele na termíny výplat mzdy za měsíce roku 2008:
leden - II/12, únor - III/12, březen - IV/11, duben - V/14, květen - VI/12, červen - VII/11, červenec - VIII/12, srpen - IX/12, září - X/13, říjen - XI/12, listopad - XII/12, prosinec - I/13

bullet

Informace zaměstnancům fakulty
o organizačních opatřeních děkana z 21. září 2007

(doplněno 31. října 2007)

bullet

Výbor fakultní odborové organizace
shromáždil během přípravy reorganizace naší fakulty
často kladené dotazy zaměstnanců a požádal pana děkana o odpovědi.
Zde je odpověď děkana

bullet

e-PETICE proti snižování výdajů na školství a za rozvoj vzdělanosti jako podmínky prosperity
zde se můžete připojit svým podpisem
text petice ve formátu DOC s podpisovou listinou
autor petice: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

bullet

20. dubna 2007 byla zveřejněna
"Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ“ vypracovaná Sociálně ekonomickým oddělením Oddělení makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS

bullet

ČMKOS vyzývá členy odborových svazů k e-podpisu
Petice evropských odborů za veřejné služby
(lze podepsat na webu - text a návod v češtině)

bullet

Průběh kolektivního vyjednávání o Kolektivní smlouvě MU na rok 2007

 

2006

bullet

6. listopadu 2006 Akademický senát fakulty zamítnul  svým usnesením návrh na uzavření dohody s výborem základní organizace VOS.

bullet

23. října výbor ZO schválil návrh Dohody o spolupráci mezi AS PřF a VZO a postoupil ho senátu

bullet

Usnesení KOR ze dne 15. května 2006
(také k užití sociálního fondu formou příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění)
ve formátu PDF

bullet

Výbor zakoupil publikaci: Jiří Kocourek: Zákoník práce, poznámky, judikatura, prováděcí předpisy
(jedná se o zákon, který má vstoupit do účinnosti od 1. ledna 2007)
Do publikace je možné nahlédnout nebo si ji zapůjčit u předsedy výboru.

bullet

Mimořádné zasedání Rady ČMKOS dne 14. listopadu odvolalo demonstraci proti odložení účinnosti nového Zákoníku práce plánovanou na 25. listopadu. Rozhodnutí Rady ČMKOS vycházelo z politické garance neschválení vládního návrhu.

bullet

Termíny výplat mzdy za rok 2006: II/13, III/13, IV/12, V/12, VI/12, VII/13, VIII/11, IX/12, X/12, XI/13, XII/12, I/12

bullet

Pokyn děkana č. 3/2006 obsahující plán dovolených v roce 2006

bullet

Informace k silničnímu zákonu

bullet

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 2006   

2005

bulletZvukový záznam pořadu "O kom se mluví" ze dne 24.11.2005 v Radiožurnálu s předsedou ČMKOS M. Štěchem.
bullet Otevřený dopis všem politikům z protestní demonstrace ČMKOS
bulletS účinností od 13. září 2005  novelou (342/2005 Sb.) zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách zřizují veřejné vysoké školy také sociální fond ("Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů veřejné vysoké školy do výše 2 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.".)
bulletKolektivní vyjednávání o mzdových tarifech v roce 2005  skončilo neúspěšně
podle vyjádření zprostředkovatele a názoru KOR
„na straně zaměstnavatele došlo ke zřetelnému pochybení pokud jde o splnění závazku k uzavření ujednání o zvýšení mzdových tarifů“
.
bulletHlasováním členů ZO byl schválen Volební a jednací řád orgánů ZO VOS.
účast: 70 členů (54,3 %), 67 hlasů pro (95,5 % z hlasujících, 51,9 % ze všech členů ZO), 1 hlas proti, 2 se zdrželi
bulletV termínu 26. října až 16. listopadu t.r. proběhne hlasování členů ZO o Volebním a jednacím řádu orgánů ZO v IS MU
bulletPřipomínky ke  Katalogu prací
bulletPoslanecká sněmovna PČR schválila 26. října 2005 novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
Znění návrhu pro Senát PČR.
Stručné info.
Senát PČR rozhodl 2. prosince o vrácení návrhu do PS PČR s pozměňovacími návrhy
bulletVládní návrh zákoníku práce ze dne 21. září 2005 (s důvodovou zprávou; navržená účinnost od 2005-06-01; návrh prošel 1. čtením)
bulletVládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (s důvodovou zprávou)
bulletVýzva odborovým svazům a odborovým organizacím
ČMKOS 22. září 2005 (PDF, RTF)
bullet"Nový zákoník práce - lži a výhrady zaměstnavatelů, pravda a postoj odborů"
bullet"Návrh nového zákoníku práce a finanční dopady na zaměstnavatele"
bulletLidové noviny - 21.06.2005 – Karel Eliáš
Takovo kódeksa net nigde
(základním organizacím zasláno výborem VOS na základě 46. jednání Rady ČMKOS dne 11. července 2005)
bulletNávrh nového zákoníku práce (verze III z června 2005)
bulletDůvodová zpráva
bulletNávrh zákona - III (navrhovaná účinnost od 1. července 2006)
bullet Návrh zákona s důvodovou zprávou
bulletZákon BOZP - III
bulletNávrh Plánu dovolených v roce 2005
bulletStanovisko rektora Univerzity Karlovy k návrhu nového zákoníku práce DOC WEB
(Konkrétně k návrhu novely zákona o vysokých školách, která má zrušit vnitřní mzdové předpisy vysokých škol.)
bulletDůvodová zpráva k návrhu doprovodného zákona.
Vysoké školy by měly poskytovat zaměstnancům plat, a to za podmínek stanovených zákoníkem práce. Tato změna má být důslednějším uplatněním principu, podle kterého se plat poskytuje zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří k odměňování využívají finanční prostředky z veřejných zdrojů.
bulletStupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb.
bulletNávrh nového zákoníku práce (verze z 31. ledna 2005)
bulletPředkládací zpráva
bulletDůvodová zpráva
bulletNávrh zákona (navrhovaná účinnost od 1. ledna 2006; v příloze charakteristika 16 platových tříd)
bulletSrovnávací tabulka
bulletMinimální mzda( návrh nařízení vlády)
bulletPracovní prostředí (návrh nařízení vlády)
bullet Platové poměry zaměstnanců (návrh nařízení vlády)
 
bulletProtokol XV. sjezdu
bulletUsnesení XV. sjezdu
bulletPotvrzení k uplatnění  zaplacených členských příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu fyzických osob bude rozesláno většině členů ZO na začátku týdne od 25. ledna t.r. Zbývajícím stávajícím zaměstnancům-členům ZO 27. ledna. Ostatní si mohou potvrzení vyzvednout u paní M. Lázenské. Podrobnosti byly uveden v e-dopisu členům ZO z 2005-01-21.
(Metodický pokyn ČMKOS)
bulletJak dál ve financování činnosti VOS - materiál XV. sjezdu   formát PPT   formát PPS

2004

bulletSJEZDOVÉ MATERIÁLY: program sjezdu, zpráva o činnosti výboru VOS, hospodaření VVOS v r. 2004 a návrh rozpočtu na r. 2005, komentář k hospodaření, návrh rozpočtu VVOS na r. 2005, přehled aktivit členů VVOS a KK, zpráva KK VOS za r. 2004, náklady na BOZP,
bulletVolby delegátů XV. sjezdu VOS se budou konat
od 17. ledna od 9:00 hod. do 25. ledna do 23:00 hod.
na https://is.muni.cz/auth/volby/index.pl?zdk=1
bulletod 7. do 16. ledna můžete navrhnout jednoho nebo dva kandidáty volební komisi
bulletvolební komise:
Milena Lázenská (tel. 54949 - 5551) a
Zdenka Michaličková (tel. 54949 - 5837)
bullettechnické detaily zde
bullete-dopis z 6. ledna
bullet

XV. sjezd VOS se bude konat 1. února 2005 v Praze;
volby dvou delegátů naší ZO proběhnou v lednu 2005;
od 2004-12-15 je zveřejněn návrh novely Finančního řádu a Stanov VOS - členové ZO mohou zasílat svoje připomínky k návrhům výboru ZO nebo přímo VOS

bullet

V daňovém přiznání za rok 2004 bude poprvé možné uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu. Konkrétní postup, který bude dohodnut, sdělí výbor členům základní organizace. Pro zájemce o podrobnosti je zatím k dispozici Metodický pokyn ČMKOS.

bullet

Prohlášení VOS ze dne 30. listopadu 2004

bullet

Výbor zakoupil publikaci:
V. Voříšek a kol.: PRÁVNÍ NÁROKY ZAMĚSTNANCŮ výklad práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních a souvisejících vztazích
členové ZOO si publikaci mohou zapůjčit u předsedy výboru

bullet

VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ZO

bullet

Mzdové tarify akademických a neakademických pracovníků platné od 1. května 2004

bullet

Dodatek ke kolektivní smlouvě schválený 17. května 2004 s platností od 1. května 2004

bullet

PRAVIDLA VOLEB

bullet

Dopis členům ZO z 13. května 2004 (k návrhu pravidel voleb)

bullet

Návrh pravidel voleb do výboru a revizní komise ZO

bullet

Usnesení XIV. sjezdu VOS z 11. února 2004 (úplný text)
z usnesení:
Sjezd uložil výboru VOS: Hájit oprávněné zájmy akademických pracovníků VŠ ve smyslu zákona 46/2004 Sb. a dále ve smyslu směrnice 1999/70/ES o úpravách pracovních poměrů na dobu určitou a zamezení bezdůvodného řetězení těchto pracovních poměrů.
Sjezd konstatoval: Stále trvá neuspokojivý stav systému financování veřejných VŠ a došlo k odkladu zahájení strukturální reformy financování veřejných VŠ, připravovaných RVŠ, ČKR a MŠMT na jaře 2003.
Sjezd vyjádřil podporu: Připravované protestní akci „Týden neklidu“ 29. 3.- 2. 4. 2004.

bullet

29. III. - 2. IV. TÝDEN NEKLIDU (Praha, Brno)
 

 

Čítač přístupů

 

 

Hledat:

poslední úprava:   02. března 2016  
počet návštěv webu od   10. listopadu 2001: Čítač přístupů