Kolektivní vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy na 2013-14
(nejnovější nahoře)
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanoví v § 25 odst. 3:
"Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání
o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání."

Svoje podněty a vyjádření může každý zaměstnanec postoupit
výboru ZO nebo KOR MU.

bullet2013-03-25 byla uzavřena Kolektivní smlouva MU (pdf)
na období 2013-03-01 až 2014-12-31.
bullet2013-03-15 KOR MU akceptovala dodatečně uvedené důvody  zaměstnavatele pro posun navrhované účinnosti ustanovení KS ve věci příspěvku na stravování (čl. 15 odst. 1) a ve věci penzijního připojištění resp. doplňkové penzijní spoření zaměstnanců (čl. 15 odst. 2), konkrétně na 1. května 2013, a jazykovou úpravu textu návrhu KS provedenou zaměstnavatelem.
bullet2013-03-04 KOR MU schválila Kolektivní smlouvu MU na roky 2013-14 ve znění upraveného návrhu zaměstnavatele ze dne 2013-02-21 a pověřila předsedu k uzavření smlouvy podpisem.
bullet2013-02-25 KOR MU svým usnesením schválila změny návrhu Kolektivní smlouvy MU na roky 2013 a 2014 navržené zaměstnavatelem dne 2013-02-22 (aktuální znění návrhu).
bullet2013-02-22 Zaměstnavatel sdělil KOR MU, že souhlasí s návrhy, na nichž se KOR usnesla 2013-01-21 (s výjimkou poslední věty návrhu čl. 10 odst. 4). Aktuální verze návrhu Kolektivní smlouvy MU na roky 2013 a 2014 je pro zaměstnance MU zveřejněna.
bullet2013-01-21 KOR MU schválila návrh nové formulace čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 11 odst. 5, a čl. 15 odst. 6.
bullet2013-01-11 Zaměstnavatel sdělil KOR MU, že návrh nové formulace čl. 8 odst. 6, čl. 11 odst. 4, čl. 11 odst. 5 a čl. 15 odst. 6 nebyl, vyjma čl. 8 odst. 6, odsouhlasen vedením MU ani vedením fakult (aktuální verze návrhu KS ze strany zaměstnavatele).
bullet2012-12-14 KOR MU se po projednání připomínek ZO VOS PřF a FSpS k návrhu zaměstnavatele usnesla na návrhu nové formulace čl. 8 odst. 6, čl. 11 odst. 4, čl. 11 odst. 5 a čl. 15 odst. 6.
bullet2012-12-12 předložil zaměstnavatel upravený návrh textu KS jako podklad pro jednání.
bullet2012-11-19 předložil zaměstnavatel upravený návrh textu KS jako podklad pro jednání, které se uskuteční dne 2012-11-26.
bullet2012-10-29 V ústním jednání se strany vyjádřily k jednotlivým článkům návrhu KS.
bullet2012-10-15 KOR MU aktualizovala svůj návrh KS (nebyla konkretizována ta ustanovení, jejichž celkové pojetí ještě není dojednáno).
bullet2012-10-01 V ústním jednání proběhla diskuse o tom, že doba platnosti KS má být vázána na případně dohodnutý způsob valorizace mezd do budoucna. Případné změny využití sociálního fondu jsou zatím blokovány jeho decentralizací. Zaměstnavatel souhlasí s navýšením nominální ceny stravenek na 80 Kč a zvýšením svého příspěvku na 44 Kč. Zatím mimo kolektivní vyjednávání byla projednávána případná možnost navýšení mzdových tarifů více než o 5 %.  nejméně o 8 %.
bullet2012-06-29 V ústním jednání bylo sděleno, že vedení MU chce 5 %-ní nárůstu mzdových tarifů realizovat k 2012-11-30. KOR MU zopakovala návrh na zvýšení tarifů o 7 až 10 % a ve shodě s volebními tezemi rektora požadovala nastavení pravidel pro výměr výkonnostního příplatku. Dále KOR předložila kompromisní návrh na změnu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění: namísto 1 % z celkové mzdy přispívat 2 % z mzdového tarifu (zaměstnavatel viděl tento návrh jako problematický mj. s ohledem na smluvní mzdy, které nemají tarifní složku a s ohledem na to, že sociální fond decentralizoval).
bullet2012-05-30 V ústním jednání zaměstnavatel seznámil zástupce odborových organizací se stanoviskem kolegia rektora: plošné navýšení mzdových tarifů o 5 % od r. 2013. Zejména s ohledem na podíl tarifů na celkově vyplacených mzdách v roce 2011 (42 %) navrhla KOR navýšení tarifů minimálně 7 až 10%. KOR dále navrhla zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravenku 48 Kč.
bullet2012-02-20 V ústním jednání
bullet2012-02-13 KOR MU se projednala další návrhy do kolektivního vyjednávání: na využití sociálního fondu (stravování, podpora zaměstnanců v mimořádných tíživých životních situacích, zvýhodněných půjček na pořízení či vybavení bytu) a konkretizaci běžné agendy jednání zaměstnavatele a odborových organizací v souladu se zákoníkem práce a vytvoření podmínek odborovým organizacím pro řádný výkon jejich činnosti.
bullet2012-01-09 V ústním jednání KOR MU se zaměstnavatelem zaměstnavatel sdělil, že po přerušení hodlá pokračovat v projednávání svého návrhu kolektivní smlouvy naposledy aktualizovaným 2009-12-08. Strany se dohodly na tom, že do kolektivní smlouvy bude převeden obsah vnitřní normy MU „Opatření rektora k některým právům zaměstnanců v pracovním poměru k MU.“
bullet2012-01-09 KOR MU se stanovila jako priority kolektivního vyjednávání  otázku mzdových tarifů a použití sociálního fondu.
_____________________________________________
 
bullet2011-01-03 KOR MU nabyla po několikaletém kolektivním vyjednávání, které nevedlo k dohodě ve věci kolektivní smlouvy, přesvědčení, že za současné situace není možné dosáhnout pro odborové organizace přijatelné dohody se zaměstnavatelem. KOR proto navrhla zaměstnavateli, aby kolektivní vyjednávání bylo dočasně odloženo a aby se zaměstnavatel a odborové organizace znovu pokusili o sjednání kolektivní smlouvy v září roku 2011(usnesení KOR MU ze dne 3. ledna 2011).
bullet2010-07-01 zaměstnavatel odpověděl na dotazy KOR MU z 2010-06-21 a vyjádřil se ke stanoviskům KOR MU z 2010-04-16
bullet2010-06-23 KOR MU se dotázala na základě usnesení z 2010-06-21 na další součinnost a záměry zaměstnavatele v kolektivním vyjednávání
bullet2010-04-16 KOR MU postoupila zaměstnavateli svoje stanoviska k vyjádření ze dne 2010-03-12 projednaná a schválená usnesením KOR MU ze dne 2010-04-12;
bullet2010-03-12 Vyjádření zaměstnavatele k návrhu KOR MU na doplnění kolektivní smlouvy z 2010-02-16 (zaměstnavatel nepřijímá žádný z návrhů, které KOR MU považuje za závažné); v tomto dokumentu jsou označeny návrhy KOR MU, se kterými zaměstnavatel souhlasí;
bullet2010-03-01 proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU zaměstnavatel odmítl sjednat v kolektivní smlouvě mzdová práva, použití sociálního fondu a systém hodnocení a odměňování zaměstnanců (na znění zápisu se strany dosud neshodly);
bullet2010-02-16 KOR MU postoupila zaměstnavateli vyžádané doplnění návrhu kolektivní smlouvy schválené usnesením KOR ze dne 2010-02-08;
bullet2010-01-25 proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU;
bullet2010-01-04 obdržela KOR MU aktualizovaný návrh kolektivní smlouvy
ze dne 8. prosince 2009 a odpověď rektora na dopis z 2009-11-06;
(porovnání aktualizovaného a původního návrhu KS z 2008-11-19);
bullet2009-11-06 KOR MU zaslala dopis rektorovi s návrhem na zahájení nového kolektivního vyjednávání a rámcovým popisem záměrů KOR MU;
bullet2009-07-21 KOR MU, v domnění, že kolektivní vyjednávání vyústilo do sporu, navrhla rektorovi zahájit řízení před zprostředkovatelem (usnesení KOR z 2009-06-29); odpověď rektora z 2009-10-06 (nesouhlas s dohodou na zahájení řízení před zprostředkovatelem);
bullet2009-04-06 Rektor odůvodňuje, proč nemůže návrh kolektivní smlouvy předložený KOR MU 2009-01-29 považovat za způsobilý;
bullet2009-02-20 KOR MU se ohradila proti způsobu projednávání návrhu vnitřního mzdového předpisu - odpověď rektora z 2009-03-03 - dopis KOR z 2009-03-20;
bullet2009-02-02 proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU;
bullet2009-01-29 KOR MU předložila návrh Kolektivní smlouvy MU na rok 2009 a 2010 schválený usnesením KOR MU z 2009-01-26 a vyslovila nesouhlas s návrhem zaměstnavatele z 2008-11-19;
bullet2009-01-06 odpověď rektora na vyjádření KOR MU z 2008-12-23;
bullet2008-12-23 vyjádření KOR MU k návrhu znění kolektivní smlouvy (obsahuje výčet změn mzdových práv);
bullet2008-11-24 proběhlo ústní jednání zástupců zaměstnavatele a zástupců KOR MU;
bullet2008-11-19 zahájil zaměstnavatel současně probíhající kolektivní vyjednávání návrhem Kolektivní smlouvy MU na dobu neurčitou.
Návrh se od předešlého návrhu z roku 2007 lišil poměrně málo.

rekapitulace průběhu kolektivního vyjednávání do února 2008
PRŮBĚH KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ do 7. ledna 2008