SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Profil aktualizovaného znění:
Titul původního předpisu:
Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Citace pův. předpisu: 120/1990 Sb. Částka: 25/1990 Sb.
Datum přijetí: 23. dubna 1990 Rozeslána dne: 23. dubna 1990
Datum účinnosti: 23. dubna 1990
Změny a doplňky předpisu:
provedené číslo s účinností dnem Úplne znění
zákonem 3/1991 Sb. 1. února 1991
zákonem 264/2006 Sb. 1. ledna 2007
zákonem 309/2002 Sb. 1. ledna 2012*)
*)
tato novela již nelze zapracovat, protože měněný § je již zrušen.

Text aktualizovaného znění předpisu:
(Poslední změny vyznačeny podtržením)


ZÁKON

kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

V případě, kdy právní předpisy zakládají oprávnění Revolučního odborového hnutí, se tato oprávnění za podmínek uvedených v zákoníku práce vztahují na odborové organizace a orgány vytvořené na základě svobodného odborového sdružování.


§ 2 a 3

zrušeny zákonem č. 264/2006 Sb.


§ 4

Pokud je v zaměstnavatelské organizaci ustavena rozhodčí komise (§ 207 a násl. zákoníku práce), postupuje se přiměřeně podle vyhlášky č.42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi, ve znění vyhlášky č. 25/1983 Sb.


§ 5

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.