zápis ve formátu RTF

horizontal rule

 

Zápis ze schůze výboru ZO

ze dne 13. září 2005

přítomni

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,
Alžběta Rašková

omluven:

Daniel Franta

 

Program:        

  1. Stravování zaměstnanců

  2. Jednací řád orgánů ZO

  3. Informace o jednání před zprostředkovatelem

  4. Rozvaha ke kolektivním smlouvám

(1)

VZO se seznámil se zněním usnesení KOR MU ze dne 5. září 2005 ve znění:

KOR MU konstatuje, že ke zvýšení ceny jídla, v září t.r., při stravování umožněném zaměstnavatelem, došlo jednostranně, bez jakéhokoliv projednání s odborovým orgánem, a to přestože zákoník práce § 18b odst. 3 písm. g) takovéto projednání ukládá pro opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců. Vyhlášení změny ze dne 30. srpna, údajně platné od 5. září, ředitelem SKM, které se odvolává na schválení poradním orgánem rektora, vyvolává pochybnost o tom, zda rozhodnutí bylo učiněno oprávněným orgánem MU. KOR MU se tímto usnesením obrací na zaměstnavatele s tím, že pokud chce na zvýšení nákladů na zaměstnavatelem umožněného stravování setrvat, aby nejméně do konce účinnosti platné Kolektivní smlouvy MU, tj. do konce roku 2005, zvýšil příplatek na stravování dle čl. 17 odst. 3 o Kč 6,-, na Kč 28,-. Jako alternativní řešení KOR MU navrhuje, aby zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům stravenky volně použitelné u dalších stravovacích zařízení mimo MU se stávajícím příspěvkem Kč 22,-. Toto alternativní řešení vychází z názoru mnoha zaměstnanců MU, kteří vyjadřovali pochybnost o konkurenceschopnosti stravování v zařízeních SKM již před aktuální změnou kalkulace ceny jídel. Obecně KOR MU navrhuje, aby nyní i v budoucnosti byly otázky nákladů zaměstnanců na stravování zajištěné zaměstnavatelem projednávány s odborovou organizací na základě konkrétní kalkulace provozních a ostatních nákladů a pravidla tohoto jednání byla zakotvena v Kolektivní smlouvě MU.

VZO vyjádřil usnesení KOR podporu.

VZO vzal na vědomí rozhodnutí děkana (viz zápis z kolegia děkana z 5. září t.r.) o zavedení „gastrotourek“ pro zaměstnance fakulty v KB okamžitě a pro ostatní zaměstnance fakulty od 1. ledna 2006.

(2)

Poněvadž operativní rozhodování orgánů vyžaduje podrobnější úpravu než upravují stanovy VOS, předseda VZO předložil písemný návrh volebního a jednacího řádu VZO a KK, který zahrnuje i pravidla voleb použitá při posledních volbách členů VZO a KK. Podstatnou částí je úprava elektronického rozhodování VZO. VZO se shodl na doplnění řádu o možnost elektronického rozhodování všech členů ZO (ve smyslu rozhodnutí členské schůze) a také na tom, aby řád byl předložen ke schválení členům ZO. Doplněný návrh řádu je přílohou tohoto zápisu. Po případných dalších úpravách návrhu řádu členy VZO a KK (do 20. září) bude návrh předložen ke schválení výborem a následně všem členům ZO formou tajného elektronického hlasování v IS MU.

(3)

Předseda VZO stručně shrnul dosavadní kolektivní vyjednávání KOR dle Kolektivní smlouvy MU ve věci navýšení mzdových tarifů v roce 2005 a informoval o zahájení řízení před zprostředkovatelem, kterého pověřilo MPSV. Zprostředkovatel by měl předložit stranám návrh do 22. září a řízení by mohlo být ukončeno do 7. října. Podstatným faktem zůstává to, že zaměstnavatel odmítá jakékoliv navýšení zaručených mezd v tomto roce. Místo toho setrvává na návrhu zrušení procentních limitů osobních příplatků.

(4)

VZO se shodl na tom, že další kolektivní smlouvy je třeba sjednávat na dobu jednoho roku. Jednání s děkanem o součást kolektivní smlouvy uzavřenou mezi fakultou a VZO zahájí po uzavření Kolektivní smlouvy MU. VZO konstatoval, že do roku 2003 zaměstnavatel nečinil potíže při sjednávání nárůstu mzdových tarifů a že z tohoto důvodu odborové orgány podcenily formulaci příslušných částí Kolektivní smlouvy MU. Lze odhadnout, že úprava mezd, zejména zaručené, tarifní složky bude hlavním tématem kolektivního vyjednávání na rok 2006.

zapsala: Z. Michaličková

 

příloha:
návrh Volebního a jednacího řádu orgánů základní organizace VOS (RTF, PDF)