zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 13. dubna 2007

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková,
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,


 

Plán dovolených na rok 2007

ZO VOS projednal návrhy obsažené v návrhu Pokynu děkana č. 2/2007 ze dne 3. dubna t.r. a konstatoval, že podle platného zákoníku práce se návrhy liší v předepsaném způsobu projednání.

(1)     Výbor ZO VOS vyslovil podle § 217 zákoníku práce souhlas s rozvrhem čerpání dovolené v roce 2007 tak, jak je tento rozvrh stanoven v odstavcích 1.1, 1.2 a 1.3 návrhu Pokynu děkana č. 2/2007.

(2)     Výbor ZO VOS nepřistoupil na dohodu požadovanou § 220 zákoníku práce ve věci určení hromadného čerpání dovolené podle odstavce 1.4 návrhu Pokynu děkana č. 2/2007.

Odůvodnění negativního stanoviska k určení hromadného čerpání dovolené v roce 2007:

Zákoník práce stanoví že „zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů“. Výbor ZO určení hromadného čerpání dovolené na období posledních tří pracovních dnů v roce 2007 jako nutné neshledal. Důvodem je především to, že značná část zaměstnanců si přeje čerpat dovolenou v jiném termínu, i když v souladu se stanoveným rozvrhem. K tomu přistupuje skutečnost, že řada zaměstnanců, doktorandů a i diplomantů se značným zaujetím pracuje na svých úkolech, které nepochybně souvisí s prosperitou fakulty, a striktní omezení přístupu na pracoviště již dlouhou řadu let chápou jako nevhodné a necitlivé opatření, jehož pozitivní důsledky pro fakultu jsou celkově značně pochybné. Uvedení energetické úspory jakožto provozního důvodu lze zpochybnit hned ze tří důvodů: (a) úspora omezením topení se netýká zaměstnanců fakulty na jiných pracovištích než na ulici Kotlářská; (b) ve světle mnohaměsíčního přetápění některých budov areálu na Kotlářské ulici se úspora energie jako provozní důvod, který vede k nutnosti určení hromadné dovolené, všeobecně jeví jako absurdní; (c) naprostá většina zaměstnanců, se kterými o tom členové výboru hovořili a kteří se v minulých letech, přes striktní omezení, na fakultu dostali v době hromadného čerpání dovolené v povánočním období tvrdí, že teplota na jejich pracovišti byla více jako dostatečná k dlouhodobému setrvání.

zapsal: P. Kubáček