zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 14. ledna 2013

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
 

Usnesení:        

1)      Výbor ZO jednoznačně podporuje návrhy formulací částí KS MU schválené usnesením KOR MU ze dne 14. prosince 2012.

2)      Výbor ZO na Přírodovědecké fakultě se usnesl, že neschválí návrh KS MU pokud v něm nebude uveden

a)      konkrétní, závazný a termínovaný způsob navyšování mzdových tarifů v období platnosti KS a

b)      konkrétní, závazný a termínovaný postup při vytvoření pravidel a kritérií pro výměr nadtarifních složek mzdy, zejména výkonnostních příplatků a odměn.

3)      Výbor ZO navrhuje KOR, aby připravila začlenění písemné celoškolské dohody zaměstnavatele s odborovými organizacemi navazující na senátní návrh novely ZP, § 39 (nyní sněmovní tisk 876/0), tak aby návrh dohody mohl být předložen zaměstnancům k možnému vyjádření.

4)      Výbor ZO navrhuje KOR, aby požádala zaměstnavatele o vysvětlení toho, jak a proč zaměstnavatel nakládá s dělením úvazku v pracovních smlouvách a proč v pracovních smlouvách uvádí identifikaci zakázek, ze kterých údajně pochází mzda zaměstnance. Dotaz je motivován tím, že ZP ani žádný vnitřní předpis MU, na rozdíl od konkrétní praxe zaměstnavatele, nepožaduje dohodu na dělení sjednaného úvazku ani dohodu na zdroji financování mzdy v pracovní smlouvě. Zaměstnancům není jasné, jaké by mohly být právní důsledky dohody na konkrétním způsobu dělení úvazku a na uvádění údajného zdroje prostředků na výplatu mzdy. (Domněnka: pokud nejde čistě o informativní údaje, možno chápat jako podklad pro podmínění povinnosti zaměstnavatele vyplácet sjednanou mzdu nebo podklad pro podmínění platnosti celé pracovní smlouvy.)

5)      Výbor ZO navrhuje KOR, aby požádala zaměstnavatele o zveřejnění počtu zaměstnanců v součástech školy, kteří pobírají smluvní mzdu a o zveřejnění výše mzdy manažerů v posledních 6 letech.

zapsal: Kubáček