Volební a jednací řád
orgánů základní organizace VOS

Tento jednací řád upravuje volby, způsob jednání a rozhodování členů a výboru základní organizace č. 1431
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Vysokoškolského odborového svazu Českomoravské konfederace odborových svazů
(dále jen „ZO“).

Čl. 1
Volby výboru a kontrolní komise ZO

 1. Volby členů výboru ZO (dále jen „VZO“) a kontrolní komise ZO (dále jen „KK“ a „volby“) probíhají současně.
 2. Volby vyhlašuje VZO zpravidla dva měsíce před uplynutím svého funkčního období.
 3. Právo volit a být volen do VZO a KK má každý člen ZO a nikdo jiný.
 4. Volby podle těchto pravidel připravuje, řídí a vyhodnocuje komise ustanovená výborem ZO při vyhlášení voleb (dále jen „komise“).
 5. Každý z členů ZO má právo do 10 dnů od vyhlášení voleb navrhnout jednoho až sedm členů ZO do VZO a jednoho až tři členy ZO do KK. Návrh musí být komisi podán písemně nebo elektronicky s uvedením navrhovatele. Nikdo nemůže navrhnout sám sebe.
 6. Komise bez zbytečného prodlení zjistí, zda návrh je platný a zda navržený člen ZO s návrhem souhlasí. Souhlas člena ZO s kandidaturou musí být komisi doručen písemně nebo elektronicky, a to nejpozději do 11. dne od vyhlášení voleb.
 7.  Pokud byl člen ZO navržen jak za člena VZO, tak za člena KK, může přijmout jen jednu z těchto kandidatur.
 8. Po vypršení stanovené lhůty pro podávání návrhů zveřejní komise do dvou dnů na webových stránkách jména všech navržených členů ZO, kteří s kandidaturou souhlasili (dále jen „kandidátů“), k diskusi a k připomínkám. Pokud si to kandidát přeje, zveřejní komise na webových stránkách jeho návrhy k činnosti ZO a jejích orgánů, případně ke kolektivnímu vyjednávání.
 9. Současně se zveřejněním jmen kandidátů zveřejní komise termín začátku hlasování, a to na dobu nejméně 7 a nejvýše 14 dnů od zveřejnění jmen kandidátů.
 10. Hlasování probíhá ve třech následujících pracovních dnech; začíná prvního dne v 8:00 a končí třetího dne v 16:00 hodin.
 11. Hlasuje se elektronicky v Informačním systému MU.
 12. Volby jsou přímé a s tajným hlasováním.
 13. Pokud je kandidátů do VZO méně jako sedm, sníží se počet členů VZO na počet navržených kandidátů. Pokud je však počet kandidátů nižší než tři, volby končí a VZO musí do šesti měsíců vyhlásit volby nové.
 14. Pokud je počet kandidátů do KK nižší jako tři, volby pokračují a KK ustanoví nebo doplní nově zvolený VZO.
 15. Každý člen ZO může volit nejvýše tolik kandidátů do VZO, kolik má mít výbor členů podle odstavce 13, a nejvýše tři kandidáty do KK.
 16. K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30 % členů ZO. V případě, kdy účast členů ZO byla nižší, volby se opakují do dvou měsíců s platností výsledku bez ohledu na procento účasti členů ZO.
 17. Členy VZO a KK se stávají kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. Pokud rovnost hlasů nedovoluje rozhodnout o zvolení kandidáta, rozhodují v tajném hlasování na prvním zasedání členové VZO, jejichž volba byla jednoznačná.
 18. Komise pořídí o průběhu a výsledku voleb zápis stvrzený podpisy všech jejích členů. Zápis obsahuje zejména statistické údaje o volbách a úplný seznam kandidátů v sestupném pořadí počtu hlasů, které obdrželi. Komise zápis zveřejní na webu neprodleně po zpracování volebních výsledků.
 19. Členové VZO a KK jsou voleni na dobu tří let. Pokud však nedojde ke zvolení VZO pro další funkční období z důvodů uvedených v odst. 13 nebo 16, funkční období VZO se prodlužuje až do zvolení nového výboru.
 20. Pokud skončí členství některému z členů VZO, nastoupí na jeho místo v posledních volbách nezvolený kandidát s nejvyšším počtem hlasů, pokud takový kandidát existuje a s členstvím ve VZO souhlasí. Pokud je počet členů VZO menší jako sedm, může výbor kdykoliv vyhlásit doplňující volby tak, aby celkový počet členů výboru nepřesáhl sedm. Členství ve VZO, které vzniklo podle ustanovení některé z předešlých dvou vět, zaniká uplynutím funkčního období. Pokud počet členů VZO během funkčního období klesne na méně než tři, VZO musí vyhlásit volby pro nové funkční období.
 21. Pokud během funkčního období klesne počet členů KK na méně než tři, stane se členem KK nezvolený kandidát s nejvyšším počtem hlasů, pokud takový kandidát existuje a s členstvím v KK souhlasí. Pokud to není možné uplatnit, může VZO buď vyhlásit doplňující volby nebo může společným rozhodnutím VZO a KK, většinou úhrnného počtu všech členů, nového člena KK zvolit.
 22. Při doplňovacích volbách podle předešlých dvou odstavců se postupuje přiměřeně podle pravidel uvedených v tomto článku.

Čl. 2
Předseda a místopředseda VZO, předseda KK

 1. VZO volí veřejným hlasováním ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
 2. KK volí veřejným hlasováním ze svých členů předsedu.
 3. Předseda VZO, popřípadě místopředseda v jeho zastoupení, řídí zasedání VZO a jedná jménem VZO navenek na základě usnesení.
 4. Koncem svého funkčního období zpracuje předseda VZO zprávu o činnosti výboru. Po schválení VZO je tato zpráva zveřejněna pro zaměstnance Přírodovědecké fakulty MU.
 5. Koncem svého funkčního období zpracuje předseda KK zprávu o činnosti KK. Po schválení KK je tato zpráva zveřejněna pro zaměstnance Přírodovědecké fakulty MU.

Čl. 3
Jednání VZO

 1. Zasedání VZO se koná podle potřeby, nejméně dvakrát za rok.
 2. Zasedání VZO svolává jeho předseda nebo místopředseda v jeho zastoupení.
 3. Předseda VZO je povinen svolat zasedání na základě žádosti nejméně dvou členů VZO nebo žádosti KK, a to nejpozději do deseti dnů od data doručení žádosti.
 4. Zasedání VZO se podle vlastního rozhodnutí účastní členové KK.
 5. Výbor ZO na svém zasedání projednává každý návrh, který předložil některý jeho člen nebo člen KK a přijímá k němu usnesení.
 6. VZO je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů.
 7. VZO rozhoduje ve všech záležitostech většinou přítomných členů.
 8. Jednotlivý bod jednání VZO, který člen VZO nebo KK předloží všem členům VZO elektronicky, lze projednat elektronicky a je schválen pokud se k němu souhlasně vyjádří většina všech členů VZO. To se týká i dílčích věcí návrhu kolektivní smlouvy. Dojde-li ke schválení podle tohoto odstavce, musí dojít k jeho zveřejnění samostatným zápisem z jednání VZO podle odst. 11 a 12.
 9. Návrh kolektivní smlouvy mezi Koordinační odborovou radou MU a zaměstnavatelem a návrh kolektivní smlouvy mezi výborem ZO a Přírodovědeckou fakultou MU musí být schválen na zasedání VZO.
 10. Návrh, kterým je zahájeno konkrétní kolektivní vyjednávání je VZO, bez zbytečného odkladu, povinen zveřejnit všem zaměstnancům Přírodovědecké fakulty MU. Stejně je VZO povinen zveřejnit každý podstatný návrh na změnu původního návrhu v kolektivním vyjednávání.
 11.  VZO vede o svých jednáních zápisy, které do deseti dnů zveřejňuje zaměstnancům Přírodovědecké fakulty MU elektronicky.
 12. Každý zápis z jednání VZO musí obsahovat nejméně přijatá usnesení.

Čl. 4
Elektronická forma rozhodnutí členské schůze ZO

 1. Výbor ZO může namísto svolání členské schůze požádat členy ZO o rozhodnutí v konkrétních věcech či schválení konkrétních návrhů formou tajného hlasování v Informačním systému MU, kde je příslušná forma hlasování označena jako „hlasování s důležitostí ‚důležité (1)‘“.
 2. Rozhodování nebo schvalování podle odst. 1 má charakter rozhodování nebo schvalování členskou schůzí ZO ve smyslu čl. 10 Stanov Vysokoškolského odborového svazu.
 3. Rozhodnutí členů ZO podle odstavce 1 je platné pokud se elektronického hlasování zúčastnila většina členů ZO a pokud se souhlasně vyjádřila většina zúčastněných.
 4. Před elektronickým rozhodováním členů ZO musí výbor provést aktualizaci seznamu členů ZO v IS MU.
 5. Hlasování členů ZO je VZO povinen oznámit každému členu ZO elektronickým dopisem nejméně dva pracovní dny přede dnem začátku hlasování.
 6. Lhůta k vlastnímu hlasování začíná ve stanovený den v 8:00 hodin a končí třetí následující pracovní den v 16:00 hodin. Lhůta pro hlasování může být při vyhlášení hlasování stanovena delší, nikoliv však kratší. Během lhůty stanovené pro hlasování může hlasující svoji volbu měnit.
 7. Pověřený člen VZO musí hlasování zadat tak, aby na jeho výsledek mohli nahlížet členové ZO, a jen oni, po dobu nejméně jednoho měsíce.
 8. O elektronickém výsledku hlasování členů ZO pořídí VZO zápis, který uvede předmět hlasování, statistiku hlasování a výsledek hlasování. Zápis VZO zveřejní pro zaměstnance Přírodovědecké fakulty MU.
 9. Každý člen VZO a KK je povinen na požádání umožnit členu ZO účast ve vyhlášeném hlasování.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Návrh tohoto řádu schválil VZO a KK dne 13. září 2005.
 2. Tento řád schválili členové ZO hlasováním dne 15. října 2005
 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Pavel Kubáček, předseda VZO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info